Finkraft Oy:n sähkönmyyntiehdot

Noudatamme Energiateollisuus ry:n suosittelemia sähkönmyyntiehtoja SME2014 (www.finkraft.fi/SME2014.pdf) ja voimassa olevaa Sähkömarkkinalakia (www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20130588/).

Sopimuksen ja sähkönmyynnin alkaminen:

Sopimus sähkönmyynnistä syntyy, kun olemme käsitelleet ja hyväksyneet asiakkaan tilauksen. Ennen sopimusta tarkistamme mm. asiakkaan luottotiedot. Etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä myyjälle 14 päivän kuluessa tilauksen tekemisestä (www.finkraft.fi/peruuttamislomake/).

Mikäli sähkönmyynnin aloittaminen ei ole mahdollista sovitulle päivälle, varaamme oikeuden hoitaa asian, niin että sähkönmyynti asiakkaan käyttöpaikkaan alkaa mahdollisimman pian.

Laskutus:

Sähköstä laskutetaan sopimuksen hintatietojen mukaan. Muut mahdolliset maksut julkisen palveluhinnaston mukaan (www.finkraft.fi/palveluhinnasto/).

Sähköstä laskutetaan valitun laskutusjakson aikana. Jos laskutusajankohtana mittaroitua kulutustietoa ei ole, se arvioidaan. Arviona käytetään kuukausikohtaista prosenttiosuutta paikallisen jakeluverkkoyhtiön ilmoittamasta käyttöpaikan vuosikulutusarviosta. Arvioitu laskutus tasataan toteutuneeseen todelliseen kulutukseen mittarilukemien mukaan.

Jos asiakas erikseen valitsee ns. jälkikäteislaskutuksen, sähköstä laskutetaan yhden (1) kuukauden välein jälkikäteen. Jälkilaskutuksesta veloitamme voimassa olevan hinnaston mukaisen korotetun perusmaksun.

Poikkeustilanteet:

Hintatarjoukset eivät kosketa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen päivittämistä saman tuoteryhmän sisällä.

Jos laskutusajankohtana ei ole saatavilla muuttuvahintaisen tuotteen vahvistettua hintatietoa, se arvioidaan. Tuotteen tyypistä riippuen arviona käytetään tuotteen viimeisintä vahvistettua hintatietoa tai sähkön Nasdaq Commodities termiinihintoja. Arvioitu hinta tasataan toteutuneeseen hintatiedon vahvistuttua.

Jos asiakkaan käyttöpaikka ei ole tuntimitattu, pörssihintaan sidottujen tuotteiden hankintahinnassa huomioidaan käyttöpaikan profiilikulu yhdeksän (9) prosenttia.

Yritysasiakkailta peritään kuluttajatuotteista profiilikululisää kahdeksan (8) prosenttia tuotteen kWh-hinnasta.

Jos asiakkaalla on luottotietomerkintöjä, pidätämme oikeuden takuumaksun perimiseen esim. laskutusta aikaistamalla.

Sopimuksen päättyminen:

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen irtisanomisaika on 14 vuorokautta. Irtisanominen on suoritettava kirjallisesti tai muuten todisteellisesti asiakaspalveluumme, info@finkraft.fi. Määräaikaisen sopimuksen päättämisestä ennen määräajan päättymistä veloitetaan sopimusrikemaksu. Muuttaessa määräaikaisen sopimuksen irtisanomisaika on 14 vuorokautta.

Muut ehdot:

Verojen, julkisten maksujen ja muiden näihin rinnastettavien maksujen muutosten vaikutus sopimukseen sisältyvien palvelujen hintoihin huomioidaan välittömästi niiden voimaantulosta lukien. Sähkönmyyjä ilmoittaa asiakkaalle muutosten vaikutuksesta hinnoitteluun mahdollisimman nopeasti niistä tiedon saatuaan.

Myyjällä on oikeus muuttaa toistaiseksi voimassa olevan myyntisopimuksen sopimusehtoja ja hintoja. Myyjän on lähetettävä käyttäjälle ilmoitus siitä, miten ja mistä ajankohdasta lukien hinnat tai muut sopimusehdot muuttuvat. Jos perusteena on muu syy kuin lainsäädännön muutos tai viranomaisen päätös, muutos saa tulla voimaan aikaisintaan kahden viikon, kuluttajien osalta kuukauden, kuluttua ilmoituksen lähettämisestä. Ilmoitus lähetetään käyttäjän laskutusosoitteeseen tai muuhun erikseen sovittuun osoitteeseen ja se voi sisältyä esimerkiksi käyttäjälle tulevaan laskuun.

Sähkömarkkinadirektiivin 3 artiklan 16 kohdassa tarkoitettu energiankuluttajan tarkistuslista löytyy Energiaviraston verkkosivuilta (www.energiavirasto.fi/documents/10179/0/kysymyksia_sahkomarkkinoista.pdf).

Ilmoitukset sähkönjakeluhäiriöstä, mittarilukemista tai muista verkkopalveluun liittyvistä asioista tulee tehdä paikalliselle jakelunverkonhaltijalle. Mahdolliset valitukset ensisijaisesti info@finkraft.fi ja toissijaisesti kuluttajariitalautakuntaan www.kuluttajariita.fi.